၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကြီးထွားလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်

ခရမ်းချဉ်သီးခရုပတ်ပံ့ပိုးမှု

 • galvanized tomato support

  galvanized ခရမ်းချဉ်သီးထောက်ခံမှု

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • plant stakes

  အပင်လောင်းကြေး

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • plant support

  အပင်ထောက်ခံမှု

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • plant growing support

  အပင်ကြီးထွားမှုအထောက်အပံ့

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • 1.8m galvanized tomato stakes

  ၁.၈ မီတာသွပ်ရည်စိမ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီးလောင်းကြေးများ

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • 1.8m galvanized tomato sprial stakes

  ၁.၈ မီတာသွပ်ရည်စိမ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီး sprial လောင်းကြေးများ

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • 1.5m galvanized tomato support

  1.5m သွပ်ရည်စိမ်ခရမ်းချဉ်သီးထောက်ခံမှု

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • 1.8m tomato support

  ခရမ်းချဉ်သီး ၁.၈ မီတာထောက်ပံ့သည်

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • tomato sprial support

  ခရမ်းချဉ်သီး sprial ထောက်ခံမှု

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်

 • tomato support

  ခရမ်းချဉ်သီးထောက်ခံမှု

  ခရမ်းချဉ်သီးလိမ်ထောက်ခံမှုသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးခရမ်းချဉ်သီးလှောင်အိမ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကခရမ်းချဉ်သီးအပင်တွေကိုမင်းလောင်းကြေးတင်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးထွားနေတယ်